« Hjem

Salgsvilkår for nettbutikk

Salgsvilkår for Skyland Trampoline nettbutikk omfatter vilkår knyttet til kjøp på app.skyland.no/booking/. Informasjon om booking av hoppetime finner du i skylands personvernerklæring.

Egenerklæring

Betaling

Skyland Trampolinepark AS/ Skyland Jærhagen AS kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp via Vipps. Ved betaling med Vipps er kunden selv ansvarlig for at det Vippses riktig beløp. Selegern kan reservere kjøpesummen på vipps. Vipps kontoen blir belastet samme dag som billetten kjøpes. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som billetten kjøpes.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (e-post).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt


Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.
Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side.
Hvis varene er benyttet kan ikke angreretten benyttes.

Reklamasjon

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendigheteneholde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Konfliktløsning

Klager rettes til post@skyland.no innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Lurer du på noe?

Skyland Trampolinepark kan kontaktes ved chat på messenger , pr. e-post booking@skyland.no eller telefon 47 404 18 183.